आमचे "शिक्षक डायरी मित्र" हे
Android Application डाउनलोड
करण्यासाठी खाली क्लिक करा[ Click Here to Download ]

पायाभूत चाचणी गुण नोंद तक्ते,श्रेणी तक्ते pdf/Excel

पायाभूत चाचणी गुण नोंद तक्ते

पायाभूत चाचणी गुण नोंद तक्तेप्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेचे  इयत्ता १ली ते ८ वी वर्ग श्रेणी तक्ते डाउनलोड करण्यासाठी वर्गासमोरील बटनावर क्लिक करा.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

⏹️ पायाभूत चाचणी 2018-19 गुण दान तक्ते pdf/Excel

https://drive.google.com/folderview?id=0B4GHz5qv35uNWklFbDhxbDAtVVk

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✴ भाषा विषयांचे श्रेणी तक्ते वर्षे 2017-18 इयत्ता दुसरी (२री)

➨➨   Download


⧭ इयत्ता तिसरी (३री)

➨➨ Download

⧭ इयत्ता चौथी (४थी)
➨➨ Download

⧭ इयत्ता पाचवी (५वी)
➨➨ Download

⧭ इयत्ता सहावी (६वी)
➨➨  Download

⧭ इयत्ता सातवी (७वी)
➨➨  Download

⧭ इयत्ता आठवी (८वी)
➨➨  Download

⧭ इयत्ता नववी (९वी)
➨➨  Download

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

animated-new-image-0002पायाभूतचे Excel सॉफ्टवेअर,रिझल्ट बनवा/श्रेणी काढा 1 मिनिटात!

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✴ इंग्रजी विषयांचे श्रेणी तक्ते वर्षे 2017-18 ⧭ इयत्ता दुसरी (२री)

➨➨  Download


⧭ इयत्ता तिसरी (३री)

➨➨  Download


⧭ इयत्ता चौथी (४थी)
➨➨  Download

⧭ इयत्ता पाचवी (५वी)
➨➨  Download

⧭ इयत्ता सहावी (६वी)
➨➨  Download

⧭ इयत्ता सातवी (७वी)
➨➨  Download

⧭ इयत्ता आठवी (८वी)
➨➨  Download

⧭ इयत्ता नववी (९वी)
➨➨  Download


✴ गणित विषयांचे श्रेणी तक्ते वर्षे 2017-18 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

animated-new-image-000215058 शिक्षक पदांची भर्ती

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

⧭ इयत्ता दुसरी (२री)

➨➨  Download


⧭ इयत्ता तिसरी (३री)

➨➨  Download


⧭ इयत्ता चौथी (४थी)

➨➨  Download


⧭ इयत्ता पाचवी (५वी)
➨➨  Download

⧭ इयत्ता सहावी (६वी)
➨➨  Download

⧭ इयत्ता सातवी (७वी)
➨➨  Download

⧭ इयत्ता आठवी (८वी)
➨➨  Download

⧭ इयत्ता नववी (९वी)
➨➨  Download✴. सामान्य विज्ञान गुणनोंद तक्ते

⧭ इयत्ता सहावी (६वी)
➨➨  Download

⧭ इयत्ता सातवी (७वी)
➨➨  Download

⧭ इयत्ता आठवी (८वी)
➨➨  Download

⧭ इयत्ता नववी (९वी)
➨➨  Download

सौजन्य : https://mohsineducational.blogspot.in/2017/03/blog-post_86.html


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

मागील वर्षी चे गुण दान तक्ते 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
गुण संकलन तक्ता विषय : मराठी २ री ते 8 वी
गुण संकलन तक्ता विषय : गणित २ री ते 8 वी

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


Download baseline testडाउनलोड करा
पायाभूत चाचणी तक्ता : भाषाडाउनलोड
पायाभूत चाचणी तक्ता : गणितडाउनलोड
सौजन्य :http://brcpauni.blogspot.in/p/blog-page_86.html?m=1
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

सौजन्य :  http://chavanprakash001.blogspot.in/p/blog-page_22.html?m=1

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम अंतर्गत पायाभूत चाचणी विद्यार्थी प्रतिसाद नोंद तक्ता ( गुण नोंद तक्ता) 
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या परिषद), पुणे - ३०
गणित विषयासाठी - 
  ⏭ Download ⏮
प्रथम भाषा विषयासाठी - 
⏭ Download ⏮

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


विषय -  गणित


विदयार्थी संकलन तक्ते वर्ग 2 ते 8    PDF   


DOWNLOAD  सौजन्य -घनश्याम सोनवणे 


  विदयार्थी संकलन तक्ता Excel file


 1 DOWNLOAD   2 DOWNLOAD    


  शाळा संकलन तक्ता  Excel file DOWNLOAD    विषय - भाषा  


विदयार्थी संकलन तक्ते वर्ग 2 ते 8   PDF   


DOWNLOAD     --सौजन्य -घनश्याम सोनवणे 


 विदयार्थी संकलन तक्ता  Excel file 


1 DOWNLOAD  2 DOWNLOAD


सौजन्य :  http://ezpschool.blogspot.in/2015/09/blog-post_28.html?m=1


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖पायाभूत चाचणीसाठी वर्गवार तक्ते


सौजन्य : http://rahurigatsadhankendra.blogspot.in/2016/07/blog-post_25.html?m=1
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

पायाभूत चाचणी गुण नोंद तक्ते....


सौजन्य :  http://sabalebharat.blogspot.in/2015/09/std-2nd-to-std-7th.html?m=1
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

2016-2017 चे गुणनोंद तक्ते डाउनलोड करण्यासाठी


⏩   येथे क्लिक करा.


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Blogger Tricksप्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र संकलीत मुल्यमापन-२ साठी श्रेणी तक्ते, पायाभूत चाचणी शेकडेवारी काढण्याची सोपी पद्धत. भाषा मार्गदर्शिका प्रगत शाळा निश्चिती निकष गणित मार्गदर्शिका गुणदान तकते
सौजन्य : https://dnyandhara.blogspot.in/2016/04/blog-post_4.html?m=1
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
 प्रगत शैक्षणिक महाराष्‍ट्र अंतर्गत घेण्‍यात येणारी पायाभूत चाचणी आणि तिचे गुणदान तक्‍ते
मराठी विषयांचे गुण दान तक्ते

इयत्‍ता                    
दुसरी
तिसरी
चौथी
पाचवी
सहावी
सातवी
आठवी
श्रेणी तक्‍ता

सर्व वर्ग


................................................................

गणित विषयांचे गुण दान तक्ते
इयत्‍ता                    
दुसरी
तिसरी
चौथी
पाचवी
सहावी
सातवी
आठवी
सौजन्य :  http://bhagwanchandele.blogspot.in/p/blog-page_7.html?m=1
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
 प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत घेण्यात येणारी पायाभूत चाचणी व तिचे गुणदान तक्ते...


प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र -मराठी

 इयत्ता
गुणदान तक्ते
मराठी
मराठी
चौथी
मराठी
मराठी
मराठी
       मराठी       
आठवी
             मराठी             
 मराठी 
excel file
        मराठी        

.........................................................................


प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र- गणित

 इयत्ता
गुणदान तक्ते
गणित
गणित
चौथी
गणित
गणित
गणित
      गणित    
आठवी
             गणित             
 गणित


 गणित

सौजन्य :  http://sachinhgaikwad.blogspot.in/p/blog-page_26.html?m=1

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
पायाभूत चाचणी excel शीट  वर्ग 2 ते ८ श्री लक्ष्मिकांत उदावंत सर यांच्या सौजन्याने                        
सौजन्य : https://shikshaksena.wordpress.com/पायाभूत-चाचणी-excel-शीट-वर्ग-६/
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र स्वाध्याय पुस्तिकापहिली


आठवी
सौजन्य :  https://budakeajit.blogspot.in/p/blog-page_8.html?m=1
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

सन २०१७ द्वितीय सत्र संकलित मूल्यमापन प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र श्रेणी तक्ते pdf मध्ये व google Input font मध्ये डायरेक्ट print काढा.


इयत्ता १ ली मराठी साठी येथे क्लिक करा.

इयत्ता २ री मराठी साठी येथे क्लिक करा.

इयत्ता ३ री मराठी साठी येथे क्लिक करा.

इयत्ता ४ थी साठी येथे क्लिक करा.

इयत्ता ५ वी मराठी साठी येथे क्लिक करा.

इयत्ता 6 वी मराठीसाठी येथे क्लिक करा. 

इयत्ता ७ वी मराठी साठी येथे क्लिक करा. 

इयत्ता ८ वी मराठी साठी येथे क्लिक करा. 
इयत्ता १ ली ते ८ वी मराठी तक्ते Excel sheet मध्ये येथे क्लिक करा.


इयत्ता १ ली / २ री गणित साठी येथे क्लिक करा.

इयत्ता ३ री / ४ थी गणित साठी येथे क्लिक करा.

इयत्ता ५ वी ते ८ वी गणित साठी येथे क्लिक करा.

इयत्ता १ ली ते ८ वी गणित तक्ते Excel sheet मध्ये येथे क्लिक करा. 

सन २०१६-१७ प्रथम संकलित मूल्यमापन श्रेणी तक्ते  pdf   मध्ये 
अगोदर Millenium Varun नावाचा Font अगोदर   Install  करून घ्या
मिल्लेनिम वरून फोन्ट 

इयत्ता १ ली  मराठी  

इयत्ता २ री मराठी 

इयत्ता ३ री मराठी 

इयत्ता ४ थी मराठी 

इयत्ता ५ वी मराठी 

इयत्ता ६ वी मराठी 

इयत्ता ७ वी मराठी 

इयत्ता ८ वी मराठी 

इयत्ता १ ली गणित 

इयत्ता २ री गणित 

इयत्ता ३ री व ४ थी गणित 

इयत्ता ५ ते ८ वी गणित 


अजून Excel 2003 मध्ये उपलब्ध केले जातील त्यासाठी  Millenium Varun नावाचा Font अगोदर   Install         करून घ्या
Millenium Varun Font Marathi First Sanklit


Maths First Sanklit 


सन २०१६-१७ पायाभूत चाचणी श्रेणी गुण संकलन तक्ते PDF मध्ये 

2nd Marathi Download

3rd Marathi Download

4th Marathi Download

5th Marathi Download

6th Marathi Download

7th Marathi Download

8th Marathi Download

Maths Charts

2nd Maths Download

3rd & 4th Maths Download

5th to 8th Maths Download


In Excel Format for editing purpose download excel sheets

प्रथम   Millenium font download   करा .
Download Millenium Font 

Marathi Excel Sheet Fort Maths Excelsheet 


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
2 comments:

  1. खूपच उपयुक्त माहिती . धन्यवाद ....

    ReplyDelete
  2. teacher guideline class 8th science

    ReplyDelete


animated-button-image-0143


animated-button-image-0143 7,584 दहावी / बारावी पास भर्ती !


animated-button-image-0143

आमचे "शिक्षक डायरी मित्र" हे
Android Application डाउनलोड
करण्यासाठी खाली क्लिक करा[ Click Here to Download ]सूत्रसंचालन चारोळ्या !
Powered by Blogger.