आमचे "शिक्षक डायरी मित्र" हे
Android Application डाउनलोड
करण्यासाठी खाली क्लिक करा[ Click Here to Download ]

शिष्यवृत्ती परीक्षा 100 सराव प्रश्नपत्रिका

शिष्यवृत्ती परीक्षा 2017 -18 - वार्षिक नियोजन व सराव प्रश्नपत्रिका

सदरील प्रश्नपत्रिका ह्या दिनेश सरदार सरांच्या ब्लॉग वरील आहेत , 

अधिक  प्रश्नपत्रिका साठी भेट द्या 
👉 http://mcgmteacher2016.blogspot.com/
प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी खालिल प्रत्येकdownload बटनाला  क्लीक करा.

___________________________________

अनु.क्र.इयत्ता विषय प्रश्नपत्रिका क्र.क्लिक करा 
15 वी गणित  प्रश्नपत्रिका क्र . 1DOWNLOAD
25 वी बुद्धिमत्ता प्रश्नपत्रिका क्र . 2DOWNLOAD
35 वी इंग्रजीप्रश्नपत्रिका क्र . 3DOWNLOAD
45 वी मराठी प्रश्नपत्रिका क्र . 4DOWNLOAD
58 वी संपूर्ण प्रश्नसंच 
सौजन्य - अक्षरगंगा प्रकाशन
प्रश्नपत्रिका क्र . 5DOWNLOAD
65 वी गणित प्रश्नपत्रिका क्र . 6DOWNLOAD
75 वी मराठी प्रश्नपत्रिका क्र . 7DOWNLOAD
85 वी संपूर्ण प्रश्नसंच 
सौजन्य - अक्षरगंगा प्रकाशन
प्रश्नपत्रिका क्र . 8DOWNLOAD
95 वी गणित प्रश्नपत्रिका क्र . 9DOWNLOAD
105 वी बुद्धिमत्ता प्रश्नपत्रिका क्र . 10DOWNLOAD
115 वी गणित प्रश्नपत्रिका क्र . 11DOWNLOAD
125 वी गणित प्रश्नपत्रिका क्र . 12DOWNLOAD
135 वी मागील वर्षाचे प्रश्नसंच प्रश्नपत्रिका क्र . 13DOWNLOAD
145 वी ONLINE TEST प्रश्नपत्रिका क्र . 14OPEN
155 वी इंग्रजीप्रश्नपत्रिका क्र . 15DOWNLOAD
165 वी बुद्धिमत्ता प्रश्नपत्रिका क्र . 16DOWNLOAD
175 वी गणित प्रश्नपत्रिका क्र . 17DOWNLOAD
185 वी गणित प्रश्नपत्रिका क्र . 18DOWNLOAD
195 वी मराठी प्रश्नपत्रिका क्र . 19DOWNLOAD
208 वी मागील वर्षाचे प्रश्नसंच-------------DOWNLOAD
215 वी गणित प्रश्नपत्रिका क्र . 20DOWNLOAD
225 वी गणित प्रश्नपत्रिका क्र . 21DOWNLOAD
235 वी बुद्धिमत्ता प्रश्नपत्रिका क्र . 22DOWNLOAD
245 वी मराठीप्रश्नपत्रिका क्र . 23DOWNLOAD
255 वी बुद्धिमत्ता प्रश्नपत्रिका क्र . 24DOWNLOAD
265 वी गणित प्रश्नपत्रिका क्र . 25DOWNLOAD
275 वी मराठीप्रश्नपत्रिका क्र . 26DOWNLOAD
285 वी इंग्रजी प्रश्नपत्रिका क्र . 27DOWNLOAD
295 वी गणितप्रश्नपत्रिका क्र . 28DOWNLOAD
305 वी मराठीप्रश्नपत्रिका क्र . 29DOWNLOAD
315 वी इंग्रजीप्रश्नपत्रिका क्र . 30DOWNLOAD
325 वी इंग्रजीप्रश्नपत्रिका क्र . 31DOWNLOAD
335 वीबुद्धिमत्ताप्रश्नपत्रिका क्र . 32DOWNLOAD
345 वीगणितप्रश्नपत्रिका क्र . 33DOWNLOAD
355 वीगणितप्रश्नपत्रिका क्र . 34DOWNLOAD
365 वीबुद्धिमत्ताप्रश्नपत्रिका क्र . 35DOWNLOAD
375 वीगणितप्रश्नपत्रिका क्र . 36DOWNLOAD 
385 वीगणितप्रश्नपत्रिका क्र . 37DOWNLOAD
395 वीइंग्रजीप्रश्नपत्रिका क्र . 38DOWNLOAD
405 वीगणितप्रश्नपत्रिका क्र . 38DOWNLOAD
415 वीगणितप्रश्नपत्रिका क्र . 39DOWNLOAD
425 वीबुद्धिमत्ताप्रश्नपत्रिका क्र . 40DOWNLOAD
435 वीबुद्धिमत्ताप्रश्नपत्रिका क्र . 41DOWNLOAD
445 वीमराठीप्रश्नपत्रिका क्र . 42DOWNLOAD
455 वीमराठीप्रश्नपत्रिका क्र . 43DOWNLOAD
465 वीमराठीप्रश्नपत्रिका क्र . 44DOWNLOAD
475 वी------------प्रश्नपत्रिका क्र . 45DOWNLOAD
485 वीमराठीप्रश्नपत्रिका क्र . 46DOWNLOAD
495 वी-------------प्रश्नपत्रिका क्र . 47DOWNLOAD
505 वीमराठीप्रश्नपत्रिका क्र . 48DOWNLOAD
515 वीमराठीप्रश्नपत्रिका क्र . 49DOWNLOAD
525 वीगणितप्रश्नपत्रिका क्र . 50DOWNLOAD
535 वीगणितप्रश्नपत्रिका क्र . 51DOWNLOAD
545 वीगणितप्रश्नपत्रिका क्र . 52DOWNLOAD
555 वीगणितप्रश्नपत्रिका क्र . 53DOWNLOAD
565 वीगणितप्रश्नपत्रिका क्र . 54DOWNLOAD
575 वीबुद्धिमत्ताप्रश्नपत्रिका क्र . 55DOWNLOAD
585 वीबुद्धिमत्ताप्रश्नपत्रिका क्र . 56DOWNLOAD
595 वी----------------प्रश्नपत्रिका क्र . 57DOWNLOAD
605 वी--------------प्रश्नपत्रिका क्र . 58DOWNLOAD
615 वीबुद्धिमत्ताप्रश्नपत्रिका क्र . 59DOWNLOAD
625 वीबुद्धिमत्ताप्रश्नपत्रिका क्र . 60DOWNLOAD
635 वीबुद्धिमत्ताप्रश्नपत्रिका क्र . 61DOWNLOAD
645 वीइंग्रजीप्रश्नपत्रिका क्र . 62DOWNLOAD
655 वीइंग्रजीप्रश्नपत्रिका क्र . 63DOWNLOAD
665 वीइंग्रजीप्रश्नपत्रिका क्र . 64DOWNLOAD
675 वीइंग्रजीप्रश्नपत्रिका क्र . 65DOWNLOAD
685 वीइंग्रजीप्रश्नपत्रिका क्र . 66DOWNLOAD
695 वीइंग्रजीप्रश्नपत्रिका क्र . 67DOWNLOAD
705 वीइंग्रजीप्रश्नपत्रिका क्र . 68DOWNLOAD
718 वीमराठी (गुण- ५०)प्रश्नपत्रिका क्र . 69DOWNLOAD
728 वीमराठी (गुण- ५०)प्रश्नपत्रिका क्र . 70DOWNLOAD
738 वीमराठी (गुण- ५०)प्रश्नपत्रिका क्र . 71DOWNLOAD
748 वीमराठी (गुण- ५०)प्रश्नपत्रिका क्र . 72DOWNLOAD
758 वीमराठी (गुण- ५०)प्रश्नपत्रिका क्र . 73DOWNLOAD
768 वीमराठी (गुण- ५०)प्रश्नपत्रिका क्र . 74DOWNLOAD
738 वीगणित (गुण- ५०)प्रश्नपत्रिका क्र . 75DOWNLOAD
748 वीगणित (गुण- ५०)प्रश्नपत्रिका क्र . 76DOWNLOAD
758 वी गणित (गुण- ५०)प्रश्नपत्रिका क्र . 77DOWNLOAD
768 वीगणित (गुण- ५०)प्रश्नपत्रिका क्र . 78DOWNLOAD
738 वी गणित (गुण- ५०)प्रश्नपत्रिका क्र . 79DOWNLOAD
748 वी गणित (गुण- ५०)प्रश्नपत्रिका क्र . 80DOWNLOAD
758 वी गणित (गुण- ५०)प्रश्नपत्रिका क्र . 81DOWNLOAD
768 वी बुद्धीमत्ता (गुण- ५०) प्रश्नपत्रिका क्र . 82DOWNLOAD
738 वी बुद्धीमत्ता (गुण- ५०) प्रश्नपत्रिका क्र . 83DOWNLOAD
748 वी बुद्धीमत्ता (गुण- ५०)प्रश्नपत्रिका क्र . 84DOWNLOAD
758 वीबुद्धीमत्ता (गुण- ५०)प्रश्नपत्रिका क्र . 85DOWNLOAD
768 वीबुद्धीमत्ता (गुण- ५०)प्रश्नपत्रिका क्र . 86DOWNLOAD
738 वीबुद्धीमत्ता (गुण- ५०)प्रश्नपत्रिका क्र . 87DOWNLOAD
748 वी बुद्धीमत्ता (गुण- ५०)प्रश्नपत्रिका क्र . 88DOWNLOAD
758 वी इंग्रजी (गुण- ५०)प्रश्नपत्रिका क्र . 89DOWNLOAD
768 वी इंग्रजी (गुण- ५०)प्रश्नपत्रिका क्र . 90DOWNLOAD
738 वीइंग्रजी (गुण- ५०)प्रश्नपत्रिका क्र . 91DOWNLOAD
748 वीइंग्रजी (गुण- ५०)प्रश्नपत्रिका क्र . 92DOWNLOAD
758 वीइंग्रजी (गुण- ५०)प्रश्नपत्रिका क्र . 93DOWNLOAD
768 वीइंग्रजी (गुण- ५०)प्रश्नपत्रिका क्र . 94DOWNLOAD
738 वीइंग्रजी (गुण- ५०)प्रश्नपत्रिका क्र . 95DOWNLOAD
745 वीइंग्रजीप्रश्नपत्रिका क्र . 96DOWNLOAD
755 वीमराठीप्रश्नपत्रिका क्र . 97DOWNLOAD
768 वीप्रश्नपत्रिका क्र . 98DOWNLOAD
758 वीप्रश्नपत्रिका क्र . 99DOWNLOAD
768 वीप्रश्नपत्रिका क्र . 100DOWNLOAD

6 comments:


animated-button-image-0143


animated-button-image-0143 7,584 दहावी / बारावी पास भर्ती !


animated-button-image-0143

आमचे "शिक्षक डायरी मित्र" हे
Android Application डाउनलोड
करण्यासाठी खाली क्लिक करा[ Click Here to Download ]सूत्रसंचालन चारोळ्या !
Powered by Blogger.