आमचे "शिक्षक डायरी मित्र" हे
Android Application डाउनलोड
करण्यासाठी खाली क्लिक करा[ Click Here to Download ]

आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्र .१ ,घटक चाचणी 1 ,सराव प्रश्नपत्रिका

आकारिक मूल्यमापन चाचणी प्रश्नपत्रिका इयत्ता १ ली ते ८ वी प्रथम घटक चाचणी प्रश्नपत्रिका ,खालील सर्व विषयांच्या  प्रश्नपत्रिका download करा.


आकारिक मूल्यमापन चाचणी प्रश्नपत्रिका इयत्ता १ ली ते ८ वी 2018-19

➡️

http://bmcschools.blogspot.com/2018/08/1_22.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

➡️  1 ते 8 वी प्रथम घटक चाचणी सराव प्रश्नपत्रिका


ई 1 ते  4 थी वर्ष 2017-18 च्या आकारीत चाचणी - 1 सराव प्रश्नपत्रिका 


१) १ ली  ...         Download   

२)  २ री ....         Download 

३) ३ री सर्व ..      Download  

४)  ४ थी सर्व ..    Download


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

animated-new-image-0002इयत्ता 7 वी All Subject -New syllabus Question Paper   -  


  <<【डाउनलोड】>>

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ई 1 ते  8 वी वर्ष 2017-18 इंग्रजी माध्यमाच्या प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करून घ्या.


इंग्रजी माध्यम 

⚫इयत्ता 1 ली    -    <<【डाउनलोड】>>

⚫इयत्ता 2 री     -   <<【डाउनलोड】>>

⚫इयत्ता 3 री     -    <<【डाउनलोड】>>

⚫इयत्ता 4 थी    -    <<【डाउनलोड】>>

⚫इयत्ता 5 वी    -    <<【डाउनलोड】>>

⚫इयत्ता 6 वी    -    <<【डाउनलोड】>>


⚫इयत्ता 7 वी    -    <<【डाउनलोड】>>

सौजन्य : दिनेश सरदार सर 
http://mcgmteacher2016.blogspot.in
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✴ चाचणी 1, प्रश्नपत्रिका संच 1 ✴
               2017-18


इयत्तानिहाय प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या इयत्तेच्या शिर्षकावर क्लिक करा.


✴ चाचणी 1, प्रश्नपत्रिका संच 2 ✴

इयत्तानिहाय प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या इयत्तेच्या शिर्षकावर क्लिक करा.
( सौजन्य - श्री. सचिन देसाई सर ) 
हा संच  15 गुणांच्या चाचणीचा आहे. 

4. इयत्ता  4 थी - सर्व विषय 


✴ चाचणी 1, प्रश्नपत्रिका संच 3 ✴

इयत्तानिहाय प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या इयत्तेच्या शिर्षकावर क्लिक करा.
( सौजन्य - श्री. सचिन देसाई सर ) 
हा संच  20 गुणांच्या चाचणीचा आहे. 

4. इयत्ता  4 थी - सर्व विषय 


✴ चाचणी 1, प्रश्नपत्रिका संच 4 ✴

इयत्तानिहाय प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या इयत्तेच्या शिर्षकावर क्लिक करा.
( सौजन्य - श्री. मनेश दारकुंडे सर )  


( उर्वरीत इयत्ता आणि विषयांच्या प्रश्नपत्रिका लवकरच उपलब्ध होतील. ) 
सौजन्य : http://www.pdshinde.in
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


अकारिक चाचणी प्रथम सत्र प्रश्नपत्रिका
इयत्ता ६ वी
मराठी DOWNLOAD 

इंग्रजी DOWNLOAD


इयत्ता ७ वी 


मराठी    DOWNLOAD

इंग्रजी।     DOWNLOAD

इयत्ता ८ वी

मराठी   DOWNLOAD

इंग्रजी।  DOWNLOAD

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्र .१ प्रश्नपत्रिका (प्रथम सत्र )

   ➡➡➡  DOWNLOAD ⬅⬅⬅⬅⬅⬅

सौजन्य :http://primaryteachermaharashtra.blogspot.in/2016/08/blog-post.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 शालेय उपयोगी सॉफ्टवेअर ( प्रत्येक फाईल डाउनलोड करा IMP आहेत )


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्र. १  प्रश्नपत्रिका  संग्रह ....


 सौजन्य- श्री एकनाथ गायकवाड सर ..


 १) १ ली  ...

 २)  २ री .....

३) ३ री सर्व ...

४)  ४ थी सर्व .....
 ५ )  ५ वी सर्व ........
सौजन्य : https://amolwaghmode13.blogspot.in/p/a.html

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

⧪ इयत्ता पाचवी चाचणी  प्रश्नपत्रिका एक्सेल स्वरुपात   ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


इयत्तानिहाय घटक चाचणी pdf स्वरूपात प्रश्नपत्रिका
 • इयत्ता
  घटक चाचणी  सत्र-प्रथम (निर्मितीश्री.सोनवणे सर )
  पहिली

  दुसरी

  तिसरी
  चौथी
  पाचवी
  Download
  सहावी
  Download
  सातवी
  Downloadसौजन्य : http://mahazpschoollive.blogspot.in/p/blog-page_25.html

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्र .१ प्रश्नपत्रिकाइयत्ताडाउनलोडडाउनलोडडाउनलोडडाउनलोडडाउनलोड
1पहिलीमराठीगणित---
2दुसरीमराठीगणित---
3तिसरीमराठीगणितइंग्रजीपरिसर अभ्यास-
4चौथीमराठीगणितइंग्रजीपरिसर अभ्यास-
5पाचवीमराठीगणितइंग्रजीपरिसर अभ्यासहिंदी
6सहावीसर्व विषय----
7सातवीसर्व विषय----
8आठवीमराठीगणितइंग्रजीसा. विज्ञानहिंदी

श्री उमेश उघडे सर यांच्या ब्लॉग वरून ,साभार .
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  DOWNLOAD  

सौजन्य  : http://shobhakokate.blogspot.in/2016/09/blog-post_83.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
अकारिक चाचणी क्र.१   
इयत्ता १ ली सर्व विषय ➡ डाऊनलोड
 इयत्ता २ री सर्व विषय ➡ डाऊनलोड
  इयत्ता ३री सर्व विषय  डाऊनलोड
  इयत्ता ४ थी सर्व विषय ➡ डाऊनलोड
  इयत्ता ५वी सर्व विषय ➡ डाऊनलोड
  इयत्ता ६ वी सर्व विषय ➡ डाऊनलोड
  इयत्ता ७ वी सर्व विषय ➡ डाऊनलोड
 इयत्ता ८ वी  सर्व विषय  डाऊनलोड
 कला, कार्यानुभव व शारीरिक शिक्षण यांची तोंडी व प्रात्यक्षिक 
➡  डाऊनलोड  

सौजन्य : http://popatraochougule.blogspot.in/p/blog-page_82.html


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


1 ली ते 8 वी चा रिझल्ट बनवाचे EXCEL सोफ्टवेअर➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

2 comments:


animated-button-image-0143


animated-button-image-0143 7,584 दहावी / बारावी पास भर्ती !


animated-button-image-0143

आमचे "शिक्षक डायरी मित्र" हे
Android Application डाउनलोड
करण्यासाठी खाली क्लिक करा[ Click Here to Download ]सूत्रसंचालन चारोळ्या !
Powered by Blogger.